Đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường

 

Thạc sĩ Hà Xuân Nhâm
- Phó hiệu trưởng
(Từ năm 2008)
  Thạc sĩ Cao Thanh Nga
     - Phó hiệu trưởng
(Từ năm 2012)
Thạc sĩ Ngô Thị Thành
- Phó hiệu trưởng
(Từ năm 2014)


http://phc.edu.vn/uploads/gioi-thieu-truong/2015_09/giaovienxahoi.jpg

----------------***-----------------