Ngoại khóa phòng cháy chữa cháy và kĩ năng thoát hiểm 2016